Pobierz aplikację

cDiploma to niezawodny system do zapewnienia i weryfikacji autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym wykorzystującym metody kryptograficzne i steganograficzne w połączeniu z mechanizmem weryfikacji przez unikalny kod, PCG cDiploma uniemożliwia sfałszowanie dyplomu lub posługiwanie się dyplomem przez nieuprawnioną osobę.

Korzyści z gwarancji autentyczności dyplomów

cDiploma oferuje szereg korzyści zapewniając autentyczność dokumentu i umożliwiając jego łatwą weryfikację.

 • Uczelnia
  • Ochrona wizerunku i marki uczelni poprzez zapewnienie autentyczności dyplomów,
  • Ochrona interesów absolwentów na rynku pracy (ochrona wizerunku absolwentów danej uczelni jako zbiorowości, która może być zagrożona przez działania osób legitymujących się fałszywym dyplomem uczelni)
  • Zabezpieczenie pozycji uczelni w rankingach poprzez wyeliminowanie negatywnych opinii na temat rzekomych absolwentów i procesu kształcenia (tym samym ograniczenie ilości negatywnych danych wpływających na kryteria wyboru uczelni przez kandydata)
  • Wsparcie uczelni w zwalczaniu tzw. „degree mills” i ograniczenie wydatków na ochronę własności intelektualnej i przeciwdziałanie fałszerstwom
 • Absolwent
  • Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku pracy poprzez eliminowanie kandydatów posługujących się fałszywymi dyplomami,
  • Ochrona przed „zakupem” fałszywego dyplomu od nieakredytowanych wirtualnych uczelni.
 • Pracodawca
  • Możliwość łatwej weryfikacji autentyczności dyplomu kandydata,
  • Redukcja ryzyka zatrudnienia osób bez odpowiednich kwalifikacji,
  • Eliminacja negatywnych skutków zatrudnienia osoby o sfałszowanych kwalifikacjach takich jak: drogie usługi prawne, wysoka fluktuacja kadr, straty finansowe i wizerunkowe, zagrożenie życia lub zdrowia (lekarze, inżynierowie etc.)

Jak działa system zapewniania autentyczności cDiploma

cDiploma cyfrowo oznacza dyplomy oraz certyfikaty za pomocą technologii CS2D tj. kryptograficznie i steganograficznie zabezpieczonego kodu 2D (typu QR code). Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, kod w połączeniu z mechanizmem weryfikacji uniemożliwia podrobienie dyplomu lub posługiwanie się dyplomem przez nieuprawnioną osobę. Niepodważalność jest dodatkowo gwarantowana przez Technologię Rozproszonych Rejestrów - DLT (popularnie nazywany technologią Blockchain) a użytkownik końcowy weryfikuje autentyczność w prosty sposób za pomocą aplikacji mobilnej.

Oznaczanie dyplomów i certyfikatów

Dyplom lub certyfikat oznaczany jest w momencie jego generowania (kod nanoszony jest w wersji cyfrowej na dokument przed jego wydrukowaniem a następnie jest on drukowany wraz z dyplomem). System współpracuje z dowolnym procesem generowania dyplomów charakterystycznym dla danej organizacji. cDiploma integruje się z systemami SIS/LMS wykorzystywanymi przez uczelnie poprzez dedykowane API. Dyplomy mogą być też oznaczane za pomocą aplikacji webowej cDiploma lub wtyczki do systemu Microsoft Office.

Weryfikacja autentyczności - pewność i prostota użytkowania

Weryfikacja autentyczności jest dokonywana poprzez zeskanowanie unikatowego kryptograficznego kodu CS2D z dyplomu za pomocą darmowej aplikacji mobilnej cDiploma (Android, iOS) oraz wprowadzenie wskazanych przez aplikację danych z dyplomu.

Bezpieczeństwo i niepodważalność danych- Technologia Rejestrów Rozproszonych (DLT)

Komplet danych niezbędnych do potwierdzenia autentyczności jest zapisany w systemie cDiploma oraz w bazie DLT. Pozwala to na połączenie niepodważalności i bezpieczeństwa danych. Ze względu na specyfikę Technologii Rozproszonych Rejestrów kontrolę nad bazą danych sprawują w równym stopniu wszystkie podmioty przystępujące do systemu. Dzięki temu możliwość dokonania nieautoryzowanych zapisów w bazie danych DLT jest praktycznie niemożliwa. Tym samym bezpieczeństwo danych jest gwarantowane poprzez zastosowanie właściwej technologii a nie jak to jest zazwyczaj przyjęte przez dostawcę usługi lub zewnętrzną instytucję itd.

Kluczowe elementy systemu cDiploma

 • Dyplom lub certyfikat oznaczany unikalnym kodem zabezpieczającym w momencie generowania dokumentu
 • Darmowa aplikacja mobilna cDiploma do weryfikacji dyplomów
 • System do oznaczania i weryfikacji dyplomów i certyfikatów cDiploma, dostępny w postaci aplikacji webowej oraz możliwość integracji z dowolnym systemem dziekanatowym, LMS i Microsoft Office
 • Technologia Rozproszonych Rejestrów (DLT) zapewniająca bezpieczeństwo, integralność i niepodważalność danych
 • Kryptograficzne kody 2D nagrodzone m.in. złotym medalem oraz medalem Ministra Obrony Republiki Francuskiej na międzynarodowych targach wynalazczości Concurs Lepin 2019 w Paryżu
 • Zastosowane algorytmy kryptograficzne i konstrukcja systemu gwarantująca wieloletnie wykorzystanie i skuteczność systemu

Partner Strategiczny